هدف والای قیام حسین (ع) از زبان خود امام

%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-u200e

هدف عالی قیام حسین (ع) از زبان خود امام قيام مقدس و پرشكوه امام حسين(ع)ريشه در انحراف هاى بـنيادى و اساسى در جـامعه اسلامى داشت. اين انحراف ها زائيده انحراف حكومت اسلامى از مسير اصلى خود از سقيفه به بـعد بـود. كه پس از شهادت على(ع)كلا بـه دست سلسله سفيانى و حزب ضد اسلامى اموى …